فیش حقوق

جهت نمایش فیش حقوقی موارد زیر را تکمیل نموده و سپس کلید "نمایش فیش حقوق" را فشار دهید.

  • شماره بازنشستگی
  •  کلمه عبور : به صورت پیش فرض معادل با " شماره شناسایی" می باشد . در قسمت تغییر رمز عبور می توانید این رمز را تغییر دهید .
 راهنمای چاپ فیش حقوقی
:شماره بازنشستگی
:کلمه عبور
: ماه
 : سال

of0